spacer.png, 0 kB
Kariérový poradce PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Friday, 30 September 2011

Kariérová poradkyně

Mgr. Dagmar Sládková

Konzultační hodiny: čtvrtek od 11.00 do 12.00 hodin

Tel. 517 326 736

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Zpracovává přihlášky na střední školy.

Poskytuje informace o studiu na středních odborných školách, středních odborných učilištích a gymnáziích žákům a rodičům.

Informuje žáky a jejich rodiče o volbě povolání a možnostech poradenských služeb.

Zjišťuje předběžný zájem žáků o budoucí profesi.

Informuje žáky o důležitých termínech, které se vztahují k přijímacímu řízení na střední školy, a metodicky jim pomáhá při práci s přihláškou na střední školu.

Poskytuje individuální konzultace pro žáky a rodiče.

Spolupracuje s příslušnými institucemi (IPS Úřadu práce ve Vyškově, Pedagogicko-psychologická poradna ve Vyškově).

 

1. Základní informace o přijímacím řízení na střední školy pro vycházející žáky a jejich rodiče

Žák obdrží ve škole stručný tiskopis, do kterého s rodiči doplní adresy středních škol a obory, na které se bude hlásit. Tento tiskopis obdrží v týdnu od 09. 01. 2017. Závazně jej vyplní s rodiči a předá třídnímu učiteli nebo výchovné poradkyni nejlépe do 2. 2. 2017.

Žák si vybere jeden nebo dva obory středních škol.

Podle předaného tiskopisu budou následně u nás ve škole vytištěny do 13. 2. 2017 výchovnou poradkyní maximálně 2 originály přihlášek, jejichž správnost si žák zkontroluje, předá rodičům k podpisu a samostatně doručí na střední školu (základní škola tyto přihlášky na střední školy neodesílá!).

V případě zájmu o umělecký obor s talentovou zkouškou může podat žák až 2 přihlášky na uměleckou střední školu do 30. listopadu 2016.

Je také možno podat přihlášku v případě zájmu o umístění žáka do vyššího stupně víceletého gymnázia (do kvinty).

Originální vyplněné přihlášky nechává potvrdit u dětského lékaře, zda je schopen po zdravotní stránce vykonávat zvolená povolání (informujte se v tiskopisech nebo na webech – všechny obory to nevyžadují!) a potom je sám předává řediteli střední školy!

K přihláškám rodič může také připojit kopie diplomů o umístění v soutěžích, které se vztahují ke zvoleným oborům na střední škole.  

Kritéria přijímacího řízení pro všechny uchazeče přijímané v jednotlivých kolech přijímacího řízení do příslušného oboru a formy vzdělávání pro daný školní rok zveřejní ředitel střední školy pro první kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 30. října, pro ostatní obory vzdělání do 31. ledna. Pro další kola přijímacího řízení nejpozději k datu vyhlášení příslušného kola přijímacího řízení. Jednotlivá rozhodnutí ředitele školy musí být zveřejněna rovněž způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ředitel střední školy vyhlašuje nejméně jedno kolo přijímacího řízení.

Pro první kolo přijímacího řízení se stanoví jednotně termín přijímací zkoušky ve středních školách v pracovních dnech od 22. dubna do 30. dubna 2017 (týká se i nižšího stupně víceletých gymnázií).

Ředitele středních škol si budou sami stanovovat, který den udělají přijímací zkoušky.

Termíny přijímacích zkoušek (pokud se rozhodnou je uskutečnit) musí ředitelé středních škol zveřejnit spolu s kritérii přijímacího řízení a předpokládaném počtu přijímaných žáků do 31. ledna 2017 (pro obory vzdělání s talentovou zkouškou do 31. října 2016).

Talentové zkoušky se konají: na konzervatoře od 15.–31. ledna 2017 a do ostatních uměleckých oborů od 2.–15. ledna 2017.

Pokud je žák přijat na jeden či více oborů, musí si vybrat jeden z nich a svůj úmysl stát se studentem tohoto vybraného oboru stvrdí do 10 dnů zápisovým lístkem. Ten obdrží na základní škole nejpozději do 1. března 2017 (v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou – do 30. listopadu 2016).

Rozhodnutí o nepřijetí zašle ředitel školy bez odkladu, co nejdřív po termínu konání přijímací zkoušky. V případě, že se přijímací zkoušky nekonají, zašle ředitel školy rozhodnutí o nepřijetí nejpozději do 7 dnů po 22. dubna.

Školský zákon ukládá uchazeči povinnost předložit tzv. zápisový lístek do 10 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí na školu, kterou si vybere. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem! Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení, a to ihned po skončení prvního kola přijímacího řízení.

V případě neúspěchu se rodiče žáka budou informovat o zbývajících volných místech (např. u výchovné poradkyně, na www stránkách KÚ Jm kraje, na IPS Úřadu práce ve Vyškově nebo přímo na středních školách) – žák si vybere z dané nabídky.

Podle volných míst ředitel střední školy může vyhlásit další kola přijímacího řízení. Je tedy možné po prvním kole podat přihlášku na více oborů středních škol, které další kola přijímacího řízení vypsaly. Postup bude stejný jako v prvním kole: dítě vyzvedne u výchovné poradkyně tiskopis kopie přihlášky, rodiče vyplní žádaný obor a adresu vybrané školy a my vytiskneme obratem originál přihlášky, kterou podepíší rodiče, a potvrdí lékař. K těmto originálním přihláškám rodič sám přiloží příslušný počet kopií Výstupního hodnocení a případně kopie diplomů. Přihlášku (y) do dalších kol přijímacího řízení potvrdí ředitel základní školy, ale předání příslušné střední škole zajišťuje už rodič sám.

Po obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ to žák oznámí základní škole prostřednictvím výchovného poradce.

Odvolání proti rozhodnutí je možno poslat krajskému úřadu cestou příslušné střední školy (odvolání se posílá na střední školu a její ředitel ji předává školskému odboru příslušného KÚ). Na veřejných středních školách se lze odvolat do tři dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

Právo na odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí na jinou než veřejnou střední školu je plně v kompetenci ředitele této školy.

O výsledku odvolacího řízení rozhodne krajský úřad, který má toto v kompetenci. Rozhodnutí musí oznámit nejpozději do třiceti dnů. Ve zvláštních případech může krajský úřad tuto dobu prodloužit, je však nutné toto vždy oznámit. Odvolání podávají rodiče uchazeče.

Doporučuji střízlivý odhad schopností dítěte při výběru učebního nebo studijního oboru střední školy. Výhodnější je dobře se vyučit než špatně dostudovat či nedostudovat. Nejvíce nezaměstnaných absolventů je ze studijních oborů středních škol.

 

2. Předprofesní příprava žáků

Tak jako v předchozích letech je volba povolání začleněna především do předmětu pracovních činností.

Pro žáky 9. ročníku se v 1. čtvrtletí organizuje program k volbě povolání na IPS ÚP ve Vyškově.

Přehlídku středních škol a pracovních příležitostí navštěvují žáci 9. ročníku v rámci vyučování. Žáci 7. a 8. ročníku zde čerpají informace v době mimo vyučování buď v rámci třídnických hodin, nebo individuálně se svými rodiči.

Ve škole jsou organizovány besedy vycházejících žáků se zástupci některých středních škol regionu pro kompetentní předání informací o studiu.

Žáci mají možnost rozebrat své dotazy na schůzkách s výchovnou poradkyní v době konzultačních hodin nebo po vzájemné dohodě i mimo ně.

V hodinách pracovních činnosti jsou žáci vedeni k vyhledávání informací o středních školách. Sledují aktuality na stálé nástěnce k volbě povolání v pergole školy.

 

3. Uplatnění absolventů škol na trhu práce

Národní ústav odborného vzdělávání (NUOV) připravil soubor analytických studií zabývajících se situací na trhu práce, vývojem vzdělávací a profesní struktury pracovních sil, problémy přechodu ze školy do zaměstnání a uplatnitelností absolventů škol. Výsledky těchto analýz vám možná pomohou při volbě profesní cesty. Výchozí studie jsou uceleně uvedeny na www.karieroveporadenstvi.cz a www.nuov.cz. Zde lze nalézt i některé informace v krajském členění.

Chtěla bych Vás také upozornit na existenci Informačního systému o uplatnění absolventů škol na trhu práce (ISA), který je dostupný na www.infoabsolvent.cz nebo www.neflakamse.cz

Systémy poskytují pomoc žákům, kteří mají problémy ve studiu a obsahují i průvodce volbou povolání.

 

4. Důležité termíny

Do 30. 11. 2016 - odevzdání přihlášek na umělecké SŠ.

Od 9. 1. 2017 do 13. 1. 2017 - žáci obdrží ve škole tiskopis pro výtisk přihlášky.

Do 2. 2. 2017 - tiskopis vyplní a předají zpět výchovné poradkyni jako předlohu pro tisk originálních přihlášek (pokud nebude žák ještě rozhodnut, bude termín odevzdání dohodnut individuálně s výchovnou poradkyní).

Od 2. 2. 2017 do 10. 2. 2017 - výchovná poradkyně postupně vytiskne originály přihlášek a předá žákům k jejich doručení ředitelům příslušných středních škol.

1. 3. 2017 - nejpozdější termín doručení přihlášky řediteli střední školy.

Talentové zkoušky se konají: na konzervatoře od 15.-31. ledna 2017 a do ostatních uměleckých oborů v lednu 2017.

První kolo přijímacího řízení do ostatních oborů od 22. 4. 2017.

Pro další kola přijímacího řízení vytiskne přihlášky také výchovná poradkyně. Přihláška se však z provozních důvodů nevydá na počkání.

 

5. Přijímací řízení v zrcadle právních předpisů 

Právní východiska 

Sb zákonů č. 243/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o pravidlech stanovených školským zákonem pro přijímání uchazečů ke střednímu vzdělávání.

Konzervatoře, školy soukromé a církevní 

Konzervatoř je samostatný druh školy - není typem střední školy.

U škol soukromých a církevních je rozhodnutí o přijetí smluvní záležitostí, a tak nelze podávat odvolání (rozpory se řídí soudně).

Práva a povinnosti žáků a studentů 

Právo (poskytuje škola žákovi či studentovi)

 • studovat
 • na informace o studiu i o přijímacím řízení
 • na informace o průběhu vzdělávání a výsledcích vzdělávání
 • na poradenskou pomoc školy ve vztahu ke vzdělávání

Povinnost (žáka či studenta)

 • informovat školu o zdravotní způsobilosti či zdravotních obtížích
 • informovat školu o jiných závažných skutečnostech, majících vliv na průběh vzdělávání (např. vývojové poruchy, výsledky vyšetření v OPPP, ...)

Podmínky přijímání ke studiu 

 • splní povinnou školní docházku (tj. 9 let – umožňuje přijetí uchazečů, kteří skončili ZŠ v nižším ročníku nebo na ZvŠ).
 • nebo úspěšně ukončí základní vzdělání před splněním povinné školní docházky (tj. všechny ročníky za dobu kratší než 9 let – nadaný žák)
 • při přijímacím řízení prokáže vhodné schopnosti, vědomosti, zájmy (rozsah prověřování je v pravomoci ředitele SŠ, který stanovuje kritéria přijímacího řízení)
 • při přijímacím řízení prokáže zdravotní způsobilost (požadavek bude vyjádřen i v nařízení vlády) 

Výběr vzdělávací cesty 

 • podle soustavy oborů v Příloze nařízení vlády č. 689/2004 (http://delta.uiv.cz/region.htm. nebo http://www.msmt.cz – kapitola střední školství)
 • střední a vyšší odborné vzdělávání se uskutečňuje formou: denní, večerní, dálkové, distanční a kombinované (už neexistuje externí studium a studium při zaměstnání)

Podání přihlášky uchazečem – první kolo přijímacího řízení

 • 2 přihlášky na střední školy osobním doručením přihlášky na SŠ
 • termíny podání přihlášek:
 • - na obor s talentovou zkouškou: do 30. 11.
 • - na ostatní obory: do 1. 3.
 • formulář: SEVT 49 149 0 (www.msmt.cz – Seznam povinné dokumentace škol a školských zařízení, v kapitole Střední školství.)
 • povinnost ředitele SŠ upozornit na nedostatky v přihlášce a pomoc nedostatky odstranit
 • pozvánku k přijímací zkoušce zasílá ředitel SŠ nejpozději 14 dní před jejím konáním
 • ředitel SŠ odesílá rozhodnutí o nepřijatých uchazečích z přijímacího řízení písemně na adresu trvalého bydliště
 • výsledek talentové zkoušky zasílá ředitel SŠ nejpozději do 20. ledna, pak žák pokračuje v přijímacím řízení, jehož výsledek zná nejpozději do 15. února (s podáním přihlášky do oboru s talentovou zkouškou není dotčeno právo uchazeče podat přihlášku do ostatních středních škol)
 • odvolání proti nepřijetí zasílá uchazeč: do 3 dnů řediteli na adresu střední školy 

Podání přihlášky uchazečem – další kola přijímacího řízení 

 • všechny přihlášky si podává na střední školy žák sám po potvrzení ředitelem ZŠ
 • formuláře přihlášek obdrží žák na příslušné střední škole (případně i na ZŠ)
 • rodiče hlídají termín dalších kol přijímacího řízení
 • rodiče hlídají termín odevzdání přihlášek do dalších kol přijímacího řízení
 • ředitelé SŠ podávají informace o volných místech příslušný krajský úřad, který je zveřejňuje na svých webových stránkách
 • žák může být přijat až na dva obory středních škol - vybere si jeden z nich a toto stvrdí zasláním zápisového lístku řediteli střední školy a to nejpozději do 10 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení
 • odvolání proti nepřijetí: do 3 dnů řediteli střední školy

Kritéria přijímacího řízení ke vzdělávání na střední škole

 • Stanovení kritérií přijímacího řízení na střední školu je plně v kompetenci ředitele SŠ.
 • Kritéria budou zahrnovat:
 • hodnocení znalostí žáka vyjádřené na vysvědčení (pokud je žák hodnocen slovně, je uloženo na základě žádosti SŠ nebo rodičů slovní hodnocení převést do hodnocení číselného)
 • zahrnutí výsledků přijímací či talentové zkoušky
 • doložené umístění žáka v soutěžích, vztahujících se ke zvolenému oboru
 • zdravotní způsobilost pro daný obor vzdělání

Přijímání do prvního ročníku vzdělávání nižšího a vyššího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia

Od šk. roku 2005/2006 je zavedeno rozdělení šestiletého a osmiletého gymnázia na nižší a vyšší stupeň:

 • - nižší stupeň – prima až kvarta osmiletého GY
 • - vyšší stupeň – kvinta až oktáva osmiletého GY

Při podání přihlášky na gymnázium žák uvádí, do kterého stupně se hlásí.

 

6. Odvolací řízení, odvolání

Odvolací řízení je základní nástroj pro přezkoumávání rozhodnutí, která vydaly příslušné orgány v rámci státní správy poprvé. Je nástrojem účastníků správního řízení, kterým se domáhají svých práv v případě, že mají pochybnosti o správnosti rozhodnutí.

Odvolací řízení může navazovat na rozhodnutí o nepřijetí vydaná řediteli středních škol zřizovaných státem.

Zajímá vás kdy a jak podat tzv. odvolání v případě nepřijetí vycházejícího žáka na střední školu? Oficiálně jde o Žádost o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí. Tuto žádost lze podat pouze na státní školu. V případě nepřijetí na církevní či soukromou střední školu byste museli odvolání řešit soudní cestou.

Odvolání má cenu psát pouze v případě, že jste dobře udělali zkoušky a umístili se těsně pod hranicí úspěšných uchazečů.

Odvolací dopis pošlete do 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí. Sepište své důvody k odvolání, přiložte potřebné dokumenty (např. lékařskou zprávu, vyjádření psychologa, diplomy vztahující se ke zvolenému oboru, …) a předejte odvolací dopis řediteli střední školy. Ten pak postoupí vaši žádost odvolacím orgánům na příslušném krajskému úřadu do 30 dnů od jeho doručení.

Jestliže půjdete s odvoláním na poštu, pošlete je doporučeně. Datum na razítku vám potvrdí, že jste tak udělali ve správné lhůtě, a máte zároveň doklad. Když půjdete do školy osobně, nechte si potvrdit a datovat kopii odvolání.

Školy si zpravidla nechávají na odvolání jedno až čtyři místa, ale není to jejich povinnost, je to plně v kompetenci ředitele školy.

Vzor odvolacího dopisu (žádosti o přezkoumání rozhodnutí o nepřijetí) ke stažení zde.                                                        

 

7. Zajímavé a využitelné odkazy

www.jmskoly.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.scio.cz/7N/databaze

www.karieroveporadenstvi.cz

www.nuov.cz

www.infoabsolvent.cz

www.tauris.cz

www.atlasskolstvi.cz

www.istp.cz

www.uiv.cz

www.vzdelavani.cz

www.skolaonline.cz

www.startnatrhprace.cz

www.mpsv.cz

www.msmt.cz

www.scio.cz

www.zaskolou.cz

www.zkousky-nanecisto.cz

www.scio.cz

www.ceskaskola.cz

www.skolaprovsechny.cz

www.stredniskoly.cz

www.statnisprava.cz

www.doucovani.cz

 

8. Předloha pro tisk přihlášek na střední školu

Postup podávání přihlášek na střední školu 

 • Žák si vybere 1 – 2 obory na středních školách (bude podávat 1 – 2 přihlášky na střední školy).
 • Na základě uvedených informací níže v této předloze vytiskne výchovná poradkyně již informacemi doplněné přihlášky na střední školu – jednu nebo dvě, podle počtu vybraných oborů.
 • Přihlášky potvrdí ředitel základní školy.
 • Třídní učitel předá potvrzenou přihlášku žákovi. Ten si ji nechá potvrdit u lékaře. POZOR: některé obory nevyžadují potvrzení lékaře – zjistíte v informačních materiálech středních škol!
 • Zákonný zástupce sám přihlášky postoupí ředitelům příslušných středních škol nejpozději do 1. března.
 • ZŠ vydá žákovi do 1. března jeden zápisový lístek – to je doklad, který žák odešle řediteli té střední školy, na kterou byl přijat a na kterou po prázdninách skutečně nastoupí.

Předloha pro tisk formulářů "Přihlášky na střední školu" ke stažení zde - odevzdat výchovné poradkyni do 2. února 2017.

 

 9. Kam a za kým pro informace k volbě povolání?

ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, p.o., třídní učitel, výchovný poradce

 • předmět volba povolání (vyučován v rámci pracovních činností)
 • besedy a konzultace s výchovným poradcem a třídním učitelem
 • informační schůzka rodičů s výchovným poradcem na začátku školního roku, společné setkání během třídních schůzek, individuální pohovory
 • pravidelné akce: program k volbě povolání na IPS ÚP ve Vyškově, návštěva Přehlídky SŠ v PDA.
 • beseda rodičů s představiteli středních škol regionu
 • přístup k internetové informační síti o školách, volbě povolání a trhu práce
 • poskytnutí materiálů pro vyhledání konkrétního studijního, učebního oboru 

Informační a poradenské středisko Úřadu práce ve Vyškově, Palánek 375/3a, 682 01 Vyškov (pan ing. Radomil Novotný, tel. 950 174 453)

 • informace o síti škol, o možnostech uplatnění absolventů v praxi, o situaci na trhu práce
 • charakteristika jednotlivých profesí a požadavků na jejich vykonávání
 • individuální poradenství pro žáky i rodiče, počítačové programy pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na volbu povolání
 • odborné publikace

Oblastní pedagogicko-psychologická poradna ve Vyškově, Jungmannova 2, 682 01 Vyškov, tel. 571 353 959

 • pomoc při poznání schopností, možností žáka, jeho osobního zaměření, vhodného typu školy v případě velkých problémů při rozhodování či absenci představ o profesní cestě

Aktuální webové stránky jednotlivých středních škol

Inzeráty středních škol v regionálním tisku

Aktualizováno ( Tuesday, 29 November 2016 )
 
< Předch.   Další >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes