spacer.png, 0 kB
Výchovný poradce PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Friday, 30 September 2011

Výchovné poradkyně

  

Výchovná poradkyně pro 1. stupeň ZŠ

Mgr. Barbora Poloučková

Konzultační hodiny: úterý od 13.00 do 14.00 hodin

Tel. 517 326 736

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Výchovná poradkyně pro 2. stupeň ZŠ

Mgr. Dagmar Sládková

Konzultační hodiny: čtvrtek od 11.00 do 12.00 hodin

Tel. 517 326 736

E-mail: Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

 

Vytváří podmínky pro vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení a chování ve spolupráci s třídními učiteli a Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Vyškově.

Společně řeší s vedením školy a školním metodikem prevence případné problémy se školní docházkou žáků a postupuje podle Pokynu MŠMT o absenci žáků.

Svolává výchovné komise za účasti zástupců školy, rodičů a dalších zainteresovaných institucí k řešení a přijetí opatření v případech hrubého porušování kázně, záškoláctví a výrazných změn prospěchu žáka. Spolupracuje s odborem sociální péče.

Vede databázi žáků s výukovými obtížemi a databázi integrovaných žáků.

Pomáhá vytvářet individuální vzdělávací programy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Spolupracuje s dalšími poradenskými pracovišti.

Komunikuje také se školou a rodinou žáka.

 

Standardní činnosti výchovného poradce 

Poradenské činnosti 

1) Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, tj. zejména:

  • a) koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka,
  • b) základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků,
  • c) individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • d) poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem),
  • e) spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy,
  • f) zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

2) Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky.

3) Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

4) Příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

5) Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich speciálním vzdělávacím potřebám.

 

Metodické a informační činnosti

1) Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence.

2) Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

3) Předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

4) Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

5) Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů.

6) Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

Aktualizováno ( Tuesday, 07 February 2017 )
 
< Předch.   Další >
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes