spacer.png, 0 kB
Školská rada PDF Tisk E-mail
Napsal Administrator   
Monday, 10 July 2006

 

Školská rada

 

Na základě doplňkových voleb konaných dne 2. 9. 2016 bude Školská rada při ZŠ Vyškov, Purkyňova 39, přísp. org. působit ve složení: 

                                                                                                                          EMAILY:

Členové jmenovaní zřizovatelem:                 Ing. Ivo Bárek                                         Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

                                                                      Mgr. Miloslav Brtníček                            Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Členové z řad zákoných zástupců:              Pan Roman Račanský                            Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

                                                                      Pan Marek Pazall                                    Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

Členové z řad pedagogických pracovníků:  Mgr. Dana Bezděková                            Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

                                                                     Mgr. Roman Říha                                    Tato adresa je chráněna proti spamování, pro její zobrazení potřebujete mít Java scripty povoleny

   

Volební řád pro volby členů školské rady základních škol

zřizovaných městem Vyškov

 

 

1. Úvod

 

1.1 Rada města Vyškova vydala usnesením č. 2388 – 05 ze dne 20. 10. 2005  podle ustanovení § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) pro volby do školských rad základních škol zřizovaných městem Vyškov tento volební řád.

 

1. 2 Volební řád upravuje přípravu, průběh a vyhodnocení voleb do školských rad a zveřejňování jejich výsledků (dále jen realizace voleb) na základních školách zřizovaných městem Vyškov (dále jen zřizovatel). Volební řád je vydáván za účelem vytvoření podmínek pro zajištění podílu zákonných zástupců nezletilých žáků, pedagogických pracovníků školy a dalších osob na správě školy prostřednictvím orgánu školy - školské rady.

 

2. Věcná náplň

 

2. 1 Obecná ustanovení

 

2. 1. 1 Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Počet členů školské rady v konkrétní základní škole stanovuje v souladu s ustanovením § 167 odst. 2 školského zákona zřizovatel samostatným rozhodnutím.

 

2. 1. 2 Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých žáků nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

2. 1. 3Volby členů školské rady musí být organizovány tak, aby byla zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost. Volby se konají tajným hlasováním na základě rovného a přímého volebního práva.

 

2. 2 Speciální ustanovení

 

2. 2. 1 Ředitel školy určí z řad pedagogických pracovníků či z řad zákonných zástupců nezletilých žáků osoby, které realizují volby (dále jen organizátoři). Osoby mohou být určeny k realizaci voleb pouze v případě jejich souhlasu.

Organizátor určený z okruhu zákonných zástupců zletilých žáků realizuje volby členů (člena) školské rady za tuto skupinu voličů, organizátor určený z pedagogických pracovníků organizuje volby pro zvolení členů (člena) školské rady z řad pedagogických pracovníků. Výkon činností organizátora je výkonem čestné funkce.

 

2. 2. 2 Organizátor voleb nesmí být současně kandidátem ve volbách, v takovém případě ředitel školy určí podle pravidla uvedeného v bodě 2.2.1. jiného organizátora. Organizátor oznámí svoji kandidaturu v připravovaných volbách řediteli školy bez zbytečného odkladu. O osobách organizátorů nesmí existovat důvodné pochybnosti, že svým konáním naruší řádný průběh voleb a že z pozice organizátora ovlivní výsledky voleb.

 

2. 2. 3 Organizátor je oprávněn přibrat další osoby za účelem zajištění realizace voleb. Pro přibírání těchto osob a jejich činnost v rámci realizace voleb platí stejná pravidla tohoto volebního řádu jako pro určování organizátorů.

 

2. 2. 4 Ředitel školy poskytne organizátorům potřebnou součinnost. Součinnost ředitele školy spočívá v činnostech, které napomáhají realizaci voleb, zejména ředitel školy určí plochy pro vyvěšení listin dotýkajících se voleb, dále poskytne podle provozních podmínek své školy prostory pro realizaci voleb.

 

2. 2. 5 Organizátor a přibrané osoby dbají o to, aby náklady na realizaci voleb byly při zachování ostatních ustanovení tohoto volebního řádu co nejnižší.

 

2. 2. 6 Volby do školské rady jsou organizátorem vyhlašovány způsobem v místě obvyklým pro vyhlašování jiných důležitých skutečností tak, aby byla zajištěna informovanost voličů. Oznámení o konání voleb se zveřejňuje nejpozději 30 dnů před konáním voleb. Oznámení obsahuje zejména datum, dobu trvání, způsob a místo konání voleb, způsob a lhůtu uplatňování kandidatur na člena školské rady.

 

2. 2. 7 Kandidátem na člena školské rady (dále také kandidát) může být každý občan, oprávněný volit člena školské rady, na kterého kandiduje. Organizátor zajišťuje zveřejnění kandidatur na členy školské rady způsobem, který zajistí informovanost voličů.

2. 2. 8 Kandidáti jsou oprávněni organizovat na své náklady volební kampaň pro svoji kandidaturu. Volební kampaň musí odpovídat zásadě rovnosti kandidátů a musí probíhat čestně a poctivě.

 

2. 2. 9 Organizátor mimo jiné eviduje návrhy na kandidáty, dbá o pořádek při hlasování, zajišťuje hlasování a dozírá na jeho průběh, sčítá hlasy a vyhotovuje zápis o průběhu a výsledku hlasování.

 

2. 2. 10 Volič zásadně hlasuje osobně, zastoupení je možné v případě hodnověrného zmocnění. Hodnověrnost zmocnění posuzuje organizátor. Volba bude umožněna pouze osobám, které prokáží, že jsou oprávněny volit členy školské rady.

 

2. 2. 11 Na základě výsledků hlasování organizátor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Při rovnosti hlasů se stanoví pořadí losem.

 

2. 2. 12 Mandát člena školské rady vzniká zvolením; ke zvolení dojde ukončením hlasování. Funkční období členů školské rady je tři roky. Za platné je možno považovat volby, kterých se účastní alespoň jedna desetina oprávněných voličů.

 

2. 2. 13Výsledky voleb jsou vyhlašovány organizátorem stejným způsobem jako vyhlášení voleb.

 

2. 2. 14 Výsledky voleb sdělí organizátor bezodkladně řediteli školy společně s dalšími údaji, kterými doloží platnost voleb.

 

2. 2. 15 Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých žáků stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy v souladu s ustanovením § 167 odst. 5 školského zákona.

 

2. 2. 16 Volby, které není možno považovat za platné, se opakují; tím není dotčeno ustanovení bodu 2.2.15. Pro opakované volby se použijí ustanovení volebního řádu, která se vztahují k řádným volbám (tj. nikoli volbám opakovaným a doplňovacím).

 

2. 2. 17V případě uvolnění místa člena rady školy v průběhu jeho funkčního období budou provedeny doplňovací volby. Pro doplňovací volby se použijí ustanovení volebního řádu, která se vztahují k řádným volbám.

 

2. 2. 18 Zánik členství v radě školy před uplynutím funkčního období nastává:

 

a) při zvolení nebo jmenování do funkce neslučitelné s členstvím v radě školy,

 

b) písemným odstoupením doručeným předsedovi rady,

 

c) odvoláním, odůvodněný písemný návrh na odvolání člena může podat každý člen, zřizovatel nebo ředitel školy,

rada projedná návrh zpravidla za účasti navrhovatelů i odvolávaného člena, k odvolání člena je třeba souhlasu nejméně dvou třetin členů rady,

 

d) úmrtím člena,

 

e) odvoláním rady jako celku zřizovatelem v případě, že se rada nesejde k minimálnímu počtu zasedání stanovených zákonem.

 

2. 3 Společná ustanovení

 

2. 3. 1 Všechny osoby účastnící se organizace voleb dbají na dodržování ochrany osobních údajů.

 

2. 3. 2 Náklady spojené s volbami do školské rady hradí škola, ve které je zřízena školská rada, jejíž členové jsou ve volbách voleni.

 

2. 3. 3 První zasedání školské rady podle ustanovení § 167 odst. 7 školského zákona svolává ředitel školy.

 

3. Závěrečná ustanovení

 

3.1.          Tento volební řád je účinný od 21. 10. 2005.

 

 

 

Ve Vyškově dne 21. 10. 2005                                                                                         RNDr. Petr Hájek

                                                                                                                                    starosta města Vyškova

 

 

Školská rada se zřizuje dle zákona č. 561/2004 Sb., § 167

 

 

(1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada je orgán školy umoľňující zákonným zástupcům nezletilých ľáků, zletilým ľákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Pokud je součástí právnické osoby více těchto škol, je moľné zřídit jednu školskou radu. Při vyšší odborné škole se školská rada zřizuje vľdy samostatně.

 

(2) Školskou radu zřizuje zřizovatel, který zároveň stanoví počet jejích členů a vydá její volební řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých ľáků a zletilí ľáci a studenti a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle věty první i druhé ředitel školy.

 

(3) Týľ člen školské rady nemůľe být současně jmenován zřizovatelem, zvolen zákonnými zástupci nezletilých ľáků a zletilými ľáky a studenty nebo zvolen pedagogickými pracovníky školy.

 

(4) Ředitel školy zajistí v souladu s volebním řádem řádné uskutečnění voleb do školské rady.

 

(5) Nezvolí-li zákonní zástupci nezletilých ľáků nebo zletilý ľáci a studenti stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.

 

(6) Funkční období členů školské rady je tři roky.

 

(7) Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně; zasedání školské rady svolává její předseda, první zasedání školské rady svolává ředitel školy. Ředitel školy nebo jím pověřený zástupce je povinen zúčastnit se školské rady na vyzvání jejího předsedy. Školská rada na svém prvním zasedání stanoví svůj jednací řád a zvolí svého předsedu. K přijetí jednacího řádu se vyľaduje schválení nadpoloviční většinou všech členů školské rady.

 

 

 

Pravomoci školské rady dle zákona  561/2004 Sb., § 168

 

(1) Školská rada

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,

 

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

 

c) schvaluje školní řád, ve vyšších a středních školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,

 

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání ľáků v základních a středních školách

 

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

 

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření


g) projednává inspekční zprávy české školní inspekce

 

h) projednává podněty a oznámení ředitele školy, zřizovateli, orgánům vykovávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

 

i) podává návrh na odvolání ředitele

 

j) podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy

 

(2) ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména o dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů poskytne ředitel školy školské radě pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu informací tím není dotčeno.

 

(3) O schválení dokumentů uvedených v odstavci písm. b) aľ d) rozhodne školská rada do 1 měsíce od jejich předloľení ředitelem školy. Pokud školská rada tento dokument neschválí, ředitel školy předloľí dokument k novému projednání do 1 měsíce. Opakovaného projednání se zúčastní zřizovatel. Není-li dokument schválen ani při opakovaném projednání nebo pokud školská rada neprojedná dokumenty uvedené v odstavci 1 písm. b) aľ d) do 1 měsíce od jejich předloľení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel.

 

(4) Ve školách, které nejsou zřízeny státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí, plní úkoly zřizovatele podle odstavce 3 ten, kdo ustanovil ředitele školy do funkce.

 

 

 

Aktualizováno ( Wednesday, 14 September 2016 )
 
spacer.png, 0 kB
spacer.png, 0 kB
   
Joomla Template by Joomlashack
free joomla templates joomla tutorials joomla themes